Nasza strona wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony. Rozumiem

Fitness Team

Masz pytania dzwoń 55 232 93 72
Bezpłatna dostawa przy zamówieniu od 200 zł

Regulamin

z dnia 1.10.2013 r.
I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego FitnessTeam.pl
 4. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.fitnessteam.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IMG S.A., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Właściciel Sklepu – właścicielem sklepu internetowego FitnessTeam działającym pod adresem www.fitnessteam.pl jest IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia, NIP: 701-026-44-54, REGON: 142621752, z kapitałem akcyjnym w kwocie 123 076,90 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000367238.
Wszelką korespondencję, zwroty, wymiany i reklamacje towarów proszę kierować na adres: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.fitnessteam.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.fitnessteam.pl, prowadzony jest przez IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia, NIP: 701-026-44-54, REGON: 142621752, z kapitałem akcyjnym w kwocie 123 076,90 zł, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000367238.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 5. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

 6. b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

 7. c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fitnessteam.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Informacja o cenie podawana na stronie www.fitnessteam.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.fitnessteam.pl, dokonać wyboru towaru lub towarów wraz z wyszczególnieniem ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Przejdź do płatności” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) numeru zamówienia,
 b) przedmiotu zamówienia,
 c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
 e) wybranego sposobu dostawy,
 f) adresu dostawy oraz danych kontaktowych Klienta.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku "Przejdź do płatności".
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z IMG S.A. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia - fitnessteam.pl", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
IV. DOSTAWA
 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 4 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Właściciela Sklepu płatności na konto bankowe.
 3. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.
V. CENY I METODA PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie opłaty, w tym podatek VAT. W przypadku gdy na zamówiony towar obowiązuje rabat na koszty wysyłki ("Dostawa gratis"), koszty wysyłki nie są naliczane.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia płatności

a) w systemie transferuj.pl - szybkim przelewem bankowym on-line, b) gotówką w momencie odbioru towaru – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. IMG S.A. dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg, chyba że Sklep wskaże inaczej.
 4. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest towar musi zostać zwrócony w fabrycznym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu (faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu). Cena zostanie przelana na wskazane przez Klienta konto, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
 5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 1. Jeśli zakupiony towar posiada wady lub usterki proszę zastosować się do formularza reklamacji i odesłać go wraz z czystym towarem oraz kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT), opcjonalnie ze zdjęciem uszkodzonego produktu/elementu na adres: IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg.
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.
VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. IMG S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
IMG S.A., ul. Kowalska 8-9/7, 82-300 Elbląg 
lub mailowo na adres: info@fitnessteam.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. IMG S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są przetwarzane jedynie w celu realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 6. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.fitnessteam.pl są własnością IMG S.A., ul. Strzelców 40/25, 81-661 Gdynia. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie oraz eksploatowanie treści zawartych na stronie www.fitnessteam.pl bez zgody IMG S.A.


IMG Fitness

Newsletter